تازه نوشته ام داغ بخوانید

سرزنشگری

آدم‌ها به میزانی که ناکامی و نا‌امیدی تجربه می‌کنند دیگران را مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهند.

گنجشکان آپارتمان نشین

گنجشکان حیاتمان آپارتمان نشینند. اما از فرهنگ آپارتمان نشینی به دورند. صدای تیز بگو مگویشان از حیاط به گوشه‌ای ترین کنج خلوت خانه رسوخ می‌کند. به نظر می‌آید همگی

والدین کمالگرا در فرزند پروری

تو هم فرزند داری؟ تو هم مثل من دلت می‌خواهد بچه‌ات کامل و همه چیز تمام باشد. تو هم دوست داری آن چه که خودت در کودکی حسرتش را

زاویه دید

آن چیزی که زندگی ما انسان‌ها را جهت می‌دهد و به جلو پیش می‌برد زاویه دید ما است‌. دنیای ما از منظر دریچه و زاویه‌ی دیدمان برایمان قابل شناخت

ترس از تغییر

اکثر ما دیر یا زود با شرایط زندگی‌مان کنار می‌آییم. و گاهی هم واقعا سعی در تغییر شرایط موجود داریم. اما خیلی وقت‌ها ناتوانیم. تلاش می‌کنیم. عده‌ای موفق و